در همه دنیا بی همتا هستند این فهرست توسط سازمان ملل به عنوان “از فقیرترین کشورها در جهان” ذکر شده است.