اعضای هیئت مدیره و مدیریت

Board of Directors

رئیس جمهور – رضا م. افشار

معاون رئیس جمهور – مونیور افشار

خزانه دار – فریدون عطایی

دبیر- عسگر حسامی

Board of Advisors

هارون مختارزاده

آقای اسدیلا کادیر

دکتر امام الدین بهرامی

حیدر ناصیری

آقای علی عبدالله داراب

آقای حمید داراب

خانم الهان کگری

استاد کاسیم هاشمی

آقای رضا متین

U.S. East Coast Operations

دبیر- عسگر حسامی

انور ناصیری

فاطمه عطایی

مونیر افشار

U.S. West Coast Operations

اشرف ناجی

در أكبر نصيري

Kabul Representative

امین نظری

اسدالله قدیر

آتیق حیدری

Germany Representative

س. وحدت احمدیار

Australia Representative

سید نعیم احمدی