ما در تلاش هستیم تا برای یتیمان افغانستان فرصت های مراقبت و آموزشی فراهم کنیم. جامعه جهانی بیش از همه مورد غفلت واقع می شود ، آنها بیش از یک میلیون نفر را به خود اختصاص داده اند و معتبرترین و شایسته ترین بخش جامعه افغانستان محسوب می شوند. بنابراین ، مأموریت ما کمک به این کودکان است که تحصیل کنند