ما در تلاش هستیم تا برای یتیمان افغانستان فرصت های مراقبت و آموزشی فراهم کنیم. آنها بیشترین تعداد را از نظر جامعه جهانی غافل می کنند