ساخت مرکز جدید آموزش خانه و آموزش برای 300-500 کودک یتیم به پایان رسیده است.