صندوق امداد افغانستان با افتخار اولین مسابقات خیرخواهانه والیبال Co-Ed را که از یکشنبه 20 ژوئن برگزار می شود اعلام کرد.